Search Result of "การเกษตรยั่งยืน"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ฝึกอบรม, ส่งเสริมการเกษตร, การส่งเสริมโคเนื้อ/การเกษตรยั่งยืน//พัฒนาสถาบันเกษตร

Resume

Img

ที่มา:กรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ

หัวเรื่อง:การศึกษาและการจัดฝึกอบรมนานาชาติด้านการเกษตรยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะที่1

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:อาหารปลอดสารพิษเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การส่งเสริมและวิจัยการผลิตหม่อนไหมครบวงจรเพื่อการเกษตรยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ปาล์มน้ำมันเพื่อการเกษตรยั่งยืน

ผู้เขียน:Imgศิริพร ศรีสมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางผ่องพรรณ จิตต์อนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนิคม แหลมสัก

กรรมการวิชารอง:Imgกมลรัฐ อินทรทัศน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2549 จากเครอข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน

หัวเรื่อง:การส่งเสริมและการวิจัยการผลิตหม่อนไหมครบวงจรเพื่อการเกษตรยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี

Img

ที่มา:วารสารวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:การปลูกพืชอาหารสัตว์หมุนเวียนพืชหลัก : ระบบการปลูกพืชเพื่อการเกษตรยั่งยืน

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้หญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินลูกรังเพื่อการเกษตรยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน (JiCA/DTEC)

หัวเรื่อง:การศึกษาและการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตรการเกษตรยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการแผนที่นำทางงานวิจัยด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเพื่อการเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกต่อการหยั่งลึกของรากและความช้นของดินในการปลูกพืชบนดินลูกรังและศูนย์เรียนรู้การจัดการดินลูกรังเพื่อการเกษตรยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเจษฎา เตชมหาศรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความต้องการและแนวทางการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรยั่งยืนของประชาชน ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, Imgดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการและประเมินโครงการ, การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน , นโยบายการค้าระหว่างประเทศ

Resume

12