Search Result of "การเกษตรบนพื้นที่สูง"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand)

หัวเรื่อง:แผนการผลิตสำหรับความยั่งยืนของระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แบบจำลองระดับหมู่บ้านและภูมิภาคสำหรับความยั่งยืนของระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง ปีที่ 2

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แบบจำลองระดับหมู่บ้านและภูมิภาคสำหรับความยั่งยืนระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง(ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ(ไทย-ยุโรป เยอรมัน)

Img

ที่มา:Upland Program International Conference

หัวเรื่อง:แบบจำลองระดับหมู่บ้านและภูมิภาคสำหรับความยั่งยืนของระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แบบจำลองระดับหมู่บ้านและภูมิภาคสำหรับความยั่งยืนของระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง ปีที่ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แบบจำลองระดับหมู่บ้านและภูมิภาคสำหรับความยั่งยืนระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง(ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-ยุโรป เยอรมัน))

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แบบจำลองระดับหมู่บ้านและภูมิภาคสำหรับความยั่งยืนระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง(ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-ยุโรป เยอรมัน))

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพระดับฟาร์มของการเกษตรในลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgผานิตา นาคผจญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้ที่ดินและพัฒนาชนบทพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โครงการย่อย แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

12