Search Result of "การอ่าน"

About 526 results
Img
Img

งานวิจัย

Teaching reading for writing (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)

Img
Img

ที่มา:ทุนอานันทมหิตล แผนกเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของการเปิดเผยของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อตลาดการเงินประหว่างประเทศในไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนาวิน เยาวพลกุล, อาจารย์

Img

งานวิจัย

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Img

งานวิจัย

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตชุดประกอบหัวอ่าน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Western Digital (Thailand) Co.,Ltd.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงการทำงานของฐานข้อมูลสำหรับระบบผลิตหัวอ่านฮาร์ดิสก์อัตโนมัติรุ่นที่ 1 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgพิชญ เอกศิริ

แหล่งทุน:บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

Img

งานวิจัย

การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ ปีงบประมาณ 2550 (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Img

งานวิจัย

การขยายผลงานวิจัย I-Know สู่การพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับร่วมสร้างความรู้ ติดตามข้อมูลและสถานการณ์และเครื่องมือช่วยขยายความสำหรับการอ่าน e-document and e-book (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...