Search Result of "การอัดแน่นของดิน"

About 19 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการอัดแน่นของดินจากแรงฉุดลาก (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณรงค์ อุ่นคง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการบรรเทาการอัดแน่นของดินทรายแป้งในไร่อ้อย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นาย ณรงค์ อุ่นคง

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมการอัดแน่นของดินทางการเกษตรภายใต้การวิ่งผ่านของล้อยางที่มีภาระกระทำต่างกัน

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:การศึกษาการอัดแน่นของดินจากแรงฉุดลาก

Img

ที่มา:ค่าธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงการอัดแน่นของดินในไร่อ้อย

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการอัดแน่นของดินจากแรงฉุดลาก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมการอัดแน่นของดินทางการเกษตร ภายใต้การวิ่งผ่านของล้อยางที่มีภาระกระทำและเงื่อนไขความชื้นดินต่างกัน

ผู้เขียน:Imgสิทธิชัย ดาศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธัญญา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:ออกแบบและทดสอบกลไกการยกขาไถระเบิดดินดานแบบใช้แหนบสปริง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงการอัดแน่นของดินในไร่อ้อย

ผู้เขียน:Imgราวุฒิ น่วมปฐม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาคานของโครงไถระเบิดดินดานที่รับแรงบิดสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทดสอบประสิทธิภาพและผลกระทบต่อการอัดแน่นของดินจากการเตรียมดินโดยใช้ไถจานแบบสองทาง

ผู้เขียน:Imgเจษฏา วสุวัต

ประธานกรรมการ:Imgนายพันธุ์ ช. พหลโยธิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายมนตรี ค้ำชู, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การลดปัญหาการอัดแน่นของดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง

Img

Researcher

ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume