Search Result of "การออม"

About 541 results
Img
Img

ที่มา:บริษัท ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอื้อต่อการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสายสุดา ศรีอุไร, Imgนายสุพจน์ สุขสมงาม, Imgนางสาวพรติมา คงศรี

Img

ที่มา:กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์

หัวเรื่อง:โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการบริหารสหกรณ์ หลักสูตร : การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร, อาจารย์, Imgดร.ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล, อาจารย์

Img

ที่มา:ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน

หัวเรื่อง:การเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววาสนา อากรรัตน์, Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายลิขิต ชูชิต

Img

ที่มา:ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาธุรกิจ ชสอ.ให้มีความหลากหลาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร, อาจารย์, Imgดร.พรประภา คิคุทจิ, อาจารย์

Img

ที่มา:ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน

หัวเรื่อง:ธนาคารปูกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปูในธรรมชาติ กรณีศึกษา การทำธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววาสนา อากรรัตน์, Imgนายลิขิต ชูชิต

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...