Search Result of "การออกแบบสภาพแวดล้อม"

About 19 results
Img

การประชุมวิชาการ

การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (2005)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chanikarn Yimprayoon, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

หัวเรื่อง:การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนพื้นฐานแนวคิดวิษณุกรรมนิยม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนพื้นฐานแนวคิดวิษณุกรรมนิยม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนพื้นฐานแนวคิดวิษณุกรรมนิยม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมิน และการออกแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียน กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ผู้เขียน:Imgรุจิพรรณ โกศลกาญจน์

ประธานกรรมการ:Imgนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมสาระศาสตร์: การประชุมวิชาการว่าด้วยการออกแบบ, สถาปัตยกรรม และศาสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอาชญากรรมกับสภาพกายภาพชุมชนเมือง: กรณีศึกษาพื้นที่บางรัก กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgไชยยุทธ ลียะวณิช

ประธานกรรมการ:Imgนางเยาว์อุไร สถิรนาถ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgYaianong Thimsuwan, ImgSupet Jirakajohnkool

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:แสงและการส่องสว่าง, การออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ, การออกแบบอาคารเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, นวัตกรรมอาคาร, อาคารประหยัดพลังงาน

Resume

Img

Researcher

ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาคารยั่งยืน การประหยัดพลังงานในอาคาร คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในการอาคาร การประเมินวัฏจักรชีวิต

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: การจัดการนวัตกรรม ความรู้และองค์กรเรียนรู้ ปรัชญา ศาสนา และแนวคิดที่ประยุกต์, การพัฒนาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ ชุมชนและเมือง , การบริหารงานก่อสร้างและทรัพยากรกายภาพ

Resume