Search Result of "การออกแบบตัวชี้วัดทางการท่องเที่ยว"

About 4 results
Img

Researcher

นาย โปรยชัย กล้าขยัน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หัวเรื่อง:การออกแบบดัชนีชี้วัดมาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชน คลัสเตอร์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (จังหวัดสกลนคร- มุกดาหาร-นครพนม)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพิมพ์อมร นิยมค้า, อาจารย์

Img

Researcher

นางสาว พิมพ์อมร นิยมค้า, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Tourism and Hospitality Management, Architecture and Heritage Management, Cultural Landscape

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

Resume