Search Result of "การออกแบบ"

About 2696 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการออกแบบ ECO Park (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

Img

งานวิจัย

โครงการออกแบบชิ้นงานพลาสติก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

อันกาละเทศะนั้น....ออกแบบได้ (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Saran Samantarat, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแอพพิเคชั่นผ้าไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:หน้าจั่ว: ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม

หัวเรื่อง:บ้านและเรือนพวนเชียงขวาง: การย้อนกลับมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในพื้นที่เดิม

Img

ที่มา:หน้าจั่ว-สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม

หัวเรื่อง:ความต้องการของผู้มีรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีต่อคุณลักษณะบ้านเดี่ยว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมและการออกแบบโฮมภูมิ

หัวเรื่อง:การก่อสร้างแบบดินอัด: ทางเลือกสำหรับสถาปัตยกรรมยั่งยืน

Img

ที่มา:ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาเนื้อหาข้อมูลอาหารท้องถิ่น โครงการจัดแสดงสินค้าแนวคิดการพัฒนาร้านค้า (Concept Shop) และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ OTOP

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาประเมินผลการดำเนินโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ "ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม"

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, อาจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการรายงานการศึกษาเรื่องการยกระดับและพัฒนาสินค้าประเภทวัสดุัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

โครงการวิเคราะห์และออกแบบการป้องกันแผ่นดินไหว (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
12345678910...