Search Result of "การออกแบบ"

About 2731 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการออกแบบชิ้นงานพลาสติก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

Img

งานวิจัย

โครงการออกแบบชิ้นงานพลาสติก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยพัฒนาการออกแบบใบจักรเรือ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (16)

Img

งานวิจัย

โครงการวิเคราะห์และออกแบบการป้องกันแผ่นดินไหว (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Img

งานวิจัย

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เวชภัณฑ์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท Berlin Pharmaceutical Industry จำกัด

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

อันกาละเทศะนั้น....ออกแบบได้ (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Saran Samantarat, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

โครงการออกแบบ ECO Park (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

Img

ที่มา:ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแอพพิเคชั่นผ้าไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาประเมินผลการดำเนินโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ "ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม"

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, อาจารย์

Img

ที่มา:หน้าจั่ว-สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม

หัวเรื่อง:ความต้องการของผู้มีรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีต่อคุณลักษณะบ้านเดี่ยว

12345678910...