Search Result of "การออกกำลังกาย"

About 417 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ:ความรู้ที่ยังต้องการความเข้าใจ (2008)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาสมองในการออกกำลังกาย (2008)

ผู้แต่ง:ImgMr.Charoen Krabuanpatana, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ที่มา:คณะกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันการศึกษา (สสส.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 4-6 ปี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์, Imgนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, Imgนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนายธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายบัณฑิต เทียบทอง, อาจารย์, Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบสอบถามแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาในนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทย

Img

ที่มา:การประชุมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:(ไม่ใช่ Proceedings) เครือข่ายการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และเครือข่ายความเป็นเพื่อนของกลุ่มเยาวชน ในค่ายผู้นำภาคฤดูร้อน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...