Search Result of "การอพยพ"

About 118 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เหยี่ยวอพยพในทวีปเอเชีย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Japanese Fund for Global Environment by Asian Raptor Research and Conservation Network, Japan

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การเตรียมข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อรองรับการวางแผนอพยพหลังเกิดภัยพิบัติ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางสำหรับอพยพในภาวะภัยพิบัติน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนวันต์ ผิวเผือด

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการอพยพออกจากอาคารวิศวกรรมเครื่องกลด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสุรพงษ์ สุประดิษฐอาภรณ์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

123456