Search Result of "การอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด"

About 10 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตข้าวกล้อง Glycemic Index ต่ำ ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:อิทธิพลของอุณหภูมิอบแห้งและเวลาการเก็บในที่อับอากาศที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงค่า Glycemic Index ของแป้งข้าวกล้อง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2553

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบผลของการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวกล้องพันธุ์อะมิโลสสูง

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:ผลของการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวกล้องพันธุ์อะมิโลสสูง

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:อิทธิพลของอุณหภูมิอบแห้งและเวลาการเก็บในที่อับอากาศที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงค่า GLYCEMIC INDEX ของแป้งข้าวกล้อง

Img

Researcher

ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการอบแห้ง พลังงานทดแทน การจัดการพลังงาน

Resume