Search Result of "การอบรมครูภาษาอังกฤษ"

About 7 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

Img

งานวิจัย

การดำเนินงานรางวัลชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ Gotoknow.org (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การศึกษาผลการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปี 2554

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

Img

Researcher

นาย ขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษาอังกฤษ Teaching English, เทคนิคการสอน Technique for teaching English, การใช้เว็บไซต์ในการสอนภาษาอังกฤษ Web-based Learning, knowledge management, Training , ค่ายภาษาอังกฤษ, Action research, วิจัยในชั้นเรียน

Resume