Search Result of "การอบ"

About 1232 results
Img

งานวิจัย

โครงการทำเตาอบไม้และเตาอบเพื่อการ Heat Treatment บจก.พี.เค.วู้ดเด้นพาเลท (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

โครงการทำเตาอบไม้และเตาอบเพื่อการ Heat Treatment ของ บจก.มิตรภาพ วู้ด ชิพ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากล้วยแผ่นอบ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ(คุณอธิพัชร์ พิริยะพงศ์กร)

Img

ที่มา:วารสารวิชาการม.อบ.

หัวเรื่อง:การดูดซับน้ำมันในน้ำทิ้งโรงอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้วยไคตินและไคโตซานจากแกนหมึกกล้วย

Img

ที่มา:วารสารวิชาการม.อบ.

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดทดสอบซัลไฟด์สำหรับการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด์ในน้ำตัวอย่างภาคสนาม

Img

ที่มา:บริษัท ไทยเอบีเอส จำกัด

หัวเรื่อง:Synthesis of Silver Nanoparticles in Non-polar Solvents

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เทคโนโลยีการอบแห้ง

หัวเรื่อง:ระบบการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับไมโครเวฟอย่างต่อเนื่อง

Img

ที่มา:บริษัท ไทยเอบีเอส จำกัด

หัวเรื่อง:ควบคุมการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของทองให้มีขนาดและรูปร่างแบบต่างๆเพื่อใช้ในยาระดับนาโนเมตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:อบต.คลองอุดมชลจร

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของ อบต.คลองอุดมชลจร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

สูตรปลาแผ่นอบกรอบ (2014)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนอบกรอบ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

แหล่งทุน:บริษัทอนันตรา ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Img

งานวิจัย

การทำลูกเดือยอบกรอบ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (น.ส.สุทธินี วิทยารักษ์สรรค์)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกหม่อนอบแห้ง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

โครงการทำเตาอบไม้พาเลท ของ หจก.งามทวีทรัพย์ พาราวู้ด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบและนึ่ง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมแผ่นอบกรอบ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

แหล่งทุน:บริษัท ทรงอภิรัช จำกัด

12345678910...