Search Result of "การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน"

About 28 results
Img

งานวิจัย

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณเขาพระพุทธบาทน้อยเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กระบวนการคิดและองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววสพร นิชรัตน์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ทรัพยากรสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชลี เอาผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ, Imgอ.ดร. ปรัชญาพร วันชัย

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (5)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.

หัวเรื่อง:กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านหัตถกรรมและของเล่นพื้นบ้านของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านหัตถกรรมและของเล่นพื้นบ้านของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

หัวเรื่อง:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณเขาพระพุทธบาทน้อยเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาระดับปฐมวัย , พัฒนาการเด็ก , พฤติกรรมเด็ก

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว วสพร นิชรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พัฒนาการมนุษย์และครอบครัวศึกษา, การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. ชุติมา ชวลิตมณเฑียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

Resume

Img

Researcher

ดร. รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย( Textiles and Clothing ), การออกแบบเครื่องแต่งกาย( Costume Design ), the sustainable design and development , Circular Economy

Resume

12