Search Result of "การอนุมานเหตุผล"

About 4 results
Img

Researcher

นางสาว พัชรี วราศรัย

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ศึกษาวิเคราะห์และสร้างฐานความรู้และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับภาษาในระบบภาษาไทย

Resume

Img

Researcher

นาง มุกข์ดา สุขธาราจาร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล ภาษาศาสตร์คอมพิงเตอร์

Resume

Img

Researcher

นาย ยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Artificial Intelligence, Microprocessor system Design, Computer Networking

Resume

Img

Researcher

ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Natural Language Processing, Expert System, Artificial Intelligence

Resume