Search Result of "การอนุบาล"

About 409 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาต้นแบบโรงเรือนอนุบาลอ้อย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสานนท์ บุญมี, Imgนายสมหวัง หลีค้า

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การวางแผนกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กอนุบาล (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suvimol TANGSUJJAPOJ,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

การติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในการเพาะและอนุบาลปลาบึก (2005)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการเพาะอนุบาลกุ้งขาวในระบบปิด (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (วันชัย มาลีมงคล)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาสร้างเครื่องนับจำนวนลูกกุ้งจากบ่ออนุบาลโดยวิธีการประมวลผลภาพ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรพงษ์ สว่างศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางโสภา รสหอม

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

พัฒนาตู้อนุบาลสัตว์น้ำด้วยระบบน้ำหมุนเวียน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรรษา ถมยา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของข้าวโพดเอกซ์ทรูดต่อสมรรถภาพการผลิตในลูกสุกรอนุบาล (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
12345678910...