Search Result of "การห่อหุ้ม"

About 178 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการห่อหุ้มเซลล์ต่อการเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลิตภัณฑ์เยลลี่เสาวรส (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์, Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การห่อหุ้มซีแซนทินในอนุภาคนาโนพอลีแลคติกแอซิดด้วยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต (2017)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.ณกัญภัทร จินดา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางผุสดี แซ่ลิ่ม, อาจารย์, Imgผศ.ดร.ณกัญภัทร จินดา

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุเคลือบผิวที่ทำจากพอลิเมอร์ชีวภาพซึ่งมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับการเคลือบเมล็ดพันธุ์ และการห่อหุ้มชิ้นส่วนพืชและแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, อาจารย์, Imgดร.สุนทรี แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, Imgดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, Imgดร.นงพงา จรัสโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศศิวดี บุญญะอุทธยาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
123456789