Search Result of "การหายของแผล"

About 15 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท โอแคร์ จำกัด

หัวเรื่อง:ผลของสาร MC1 (Multi Cytokine 1) ต่อการกระตุ้นการหายของแผลในหนูเม้าส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, Imgนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ

Img

ที่มา:บริษัท โอแคร์ จำกัด

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลของสาร MC1 และ ionized solution ต่อการกระตุ้นการหายของแผลในหนูเม้าส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, Imgนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย) ครั่งที่ 31

หัวเรื่อง:ผลของน้ำยางสมุนไพรหนุมานนั่งแท่นในการกระตุ้นขบวนการหายของแผลแบบ excision ในสุนัข

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติของสมุนไพรหนุมานประสานกายต่อการกระตุ้นขบวนการหายของแผล

Img

Researcher

นาง กฤษณา แสงประไพทิพย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ผกาวดี พงษ์เกษ

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Histochemistry ,lectin histochemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลกายวิภาคศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:มหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์เลี้ยง, การวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางสัตวแพทย์ของม้า สัตว์เคี้ยวเอื้อง สุกร สุนัข แมวและไก่, การทดสอบฤทธิ์ฆ่าเห็บโค สุนัข

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:-

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume