Search Result of "การหลอมละลาย"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำกากตะกอนโลหะหนักจากโรงงานผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ากลับมาใช้ใหม่โดยกระบวนการหลอมละลาย

ผู้เขียน:Imgนวลจันทร์ อัศวรังษี

ประธานกรรมการ:Imgดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุรีรัตน์ ผลศิลป์, Imgดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การนำกากตะกอนโลหะหนักกลับมาใช้ใหม่โดยกระบวนการหลอมละลาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินและการปรับปรุงความเสี่ยงโดยวิธีความน่าจะเป็นของการเกิดอุบัติเหตุแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หลอมละลายในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย (TRR-1/M1)

ผู้เขียน:Imgสมเจตน์ สุดประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการคุณภาพน้ำ การผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา การบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม , การผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา , การบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม , Math Model in Biological Treatment

Resume