Search Result of "การหมักเนื้อสัตว์"

About 15 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (2017)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์สำหรับอบ-ปิ้ง-ย่างที่มีคุณสมบัติยับยั้งการก่อตัวของสารก่อกลายพันธุ์

นักวิจัย: Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว Imgดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์

Doner:ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

Img

งานวิจัย

โครงการผลิตภัณฑ์ซอสหมักลดสารก่อมะเร็งในชื่อ "ซุปเปอร์ซอส" (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววาสนา นาราศรี, Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ภายใต้โครงการ IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำปี 2557

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img

Researcher

นาย ญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. กุลนาถ ทองขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พิษวิทยาทางอาหาร, จุลชีววิทยาทางอาหาร, การผลิตน้ำส้มสายชูหมัก

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศิริพร ตันจอ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นาง จันทร์เพ็ญ แสงประกาย

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ศึกษาคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหาร

Resume