Search Result of "การหมักร่วม"

About 25 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเอทานอลจากทะลายเปล่าปาล์มด้วยกระบวนการหมักแบบหมักร่วม (SSCF) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์หมักร่วมต่อคุณภาพ และผลผลิตของหน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus officinalis Linn.) และสมบัติทางเคมีของชุดดินกำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgรัตนาภรณ์ คชวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgแสงดาว เขาแก้ว

กรรมการร่วม:Imgสุกัญญา แย้มประชา

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือก Bificobacteria เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์นมหมักร่วมกับจุลินทรีย์โยเกิร์ต

ผู้เขียน:Imgสุชาดา อรุณไวกิจ

ประธานกรรมการ:Imgนางลาวัณย์ ไกรเดช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การผลิตเอธานอลจากกาบมะพร้าวโดยกระบวนการไฮโดรไลซิสและหมักแยกขั้นตอนและกระบวนการไฮโดรไลซิสและหมักรวมขั้นตอน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของหญ้าแพงโกล่าหมักร่วมกับหัวเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกที่ถูกฉายรังสีต่อสมรรถภาพการผลิตของโคนม

ผู้เขียน:Imgนิรันดร หนักแดง

ประธานกรรมการ:Imgดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาค่าที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเอนไซม์เบต้า-กลูคาเนสจากเชื้อรา Aspergillus terreus ASKU 10 ด้วยการหมักแบบแห้งและการใช้ฟางข้าวหมักร่วมกับเชื้อส่งเสริมการเติบโตเพื่อการเพาะปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

ผู้เขียน:Imgจรัญ ประจันบาล

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอ้อยอาหารสัตว์หมักร่วมกับถั่วแลปแลปในอัตราต่างๆ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์แบคทีเรีย: แบคทีเรียกรดน้ำส้ม, การผลิตสารพรีไบโอติกส์, แบคทีเรียเซลลูโลส

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงหญ้าแพงโกล่าคุณภาพต่ำด้วยการหมักร่วมกับกระถินในอัตราส่วนต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของแพะ

ผู้เขียน:Imgวัชราภรณ์ ศรีพลน้อย

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาต้นแบบระบบกำจัดขยะขนาดเล็กสำหรับบ้านเรือน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา, Imgนายเสกสรร สีหวงษ์, Imgนายวรุณศักดิ์ เลี่ยมเหลียม

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:anaerobic digestion, waste/wastewater treatment

Resume

Img
12