Search Result of "การส่งเสริมสุขภาพ"

About 227 results
Img

ที่มา:วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ ตามหลัก 3 อ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลนักเรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:โครงการประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อวัณโรคและฝุ่นติดเชื้อในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะชุมชนการเคหะแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สถานการณ์และแนวโน้มของบัณฑิตศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

งานวิจัย

การศึกษาปริมาณน้ำตาลชนิดต่างๆ ในผลไม้ที่คนไทยนิยมบริโภคเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศิริพร ตันจอ, Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...