Search Result of "การส่งเสริมการท่องเที่ยว"

About 94 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

เพลง: วรรณกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (2017)

ผู้แต่ง:ImgMs.Maytinee Vongtharawat, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ถนนผ้าคราม จังหวัดสกลนคร:ลักษณะทางกายภาพที่พึงประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพิมพ์อมร นิยมค้า, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
12345