Search Result of "การส่งเสริมการตลาด"

About 25 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและส่งเสริมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดกีฬาที่มีกับการพัฒนาประเภทแฟนกีฬาของทีมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินกองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดการกีฬาที่ส่งผลต่อประเภทของแฟนกีฬาฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก

ผู้เขียน:Imgกัณณพนต์ บุญช่วย

ประธานกรรมการ:Imgธงชัย ศรีวรรธนะ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:The 4th International Conference on Business and Economics "Business Challenges of Globalization for Sustainable Economic Development"

หัวเรื่อง:อิทธิพลของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดกีฬาที่มีต่อการพัฒนาประเภทแฟนกีฬาในทีมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ยอดเยี่ยม (2013)

ผลงาน:แนวทางในการส่งเสริมการตลาด“ผ้าขาวม้า”เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร

นักวิจัย: Imgนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:เงินกองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:อิทธิพลของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดกีฬาที่มีกับการพัฒนาประเภทแฟนกีฬาของทีมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว พิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน, มัคคุเทศก์, จิตวิทยาบริการ, การจัดนำเที่ยว

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคสตรีในซูเปอร์มาร์เก็ต

ผู้เขียน:Imgวลีทิพย์ ขันติยานันท์

ประธานกรรมการ:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

กรรมการวิชาเอก:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์, Imgนายองอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและส่งเสริมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการซื้อ/การใช้ผ้าฝ้ายทอมือเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีทั่วไป

Img

Researcher

ดร. ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว พิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง ฤดี ธีระวนิช

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

12