Search Result of "การส่งออกข้าวของไทย"

About 6 results
Img

การประชุมวิชาการ

ประเทศไทยมีอำนาจเหนือตลาดในการส่งออกข้าวจริงหรือ (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดส่งออกข้าวของไทยและข้าวสหรัฐอเมริกา

ผู้เขียน:Imgนิติยา สังขปรีชา

ประธานกรรมการ:Imgนายชัยวัฒน์ คนจริง, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชารอง:Imgศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกข้าวของไทย

ผู้เขียน:Imgจิตตวัชราภร กวีรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตรครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ประเทศไทยมีอำนาจเหนือตลาดในการส่งออกข้าวจริงหรือ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวของไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐมิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์การผลิต, ทฤษฎีการจัดองค์กรอุตสาหกรรม, แบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป

Resume