Search Result of "การสุขาภิบาล"

About 64 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสุขาภิบาลโรงเรียน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:น้ำประปา อนามัยสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. จารุพันธุ์ หนูสมตน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:1. ด้านออกแบบงานระบบ ปรับอากาศ, ระบายอากาศ, ดับเพลิงด้วยน้ำ, Pipe & Pump, สุขาภิบาล, 2. ด้านออกแบบ ระบบ Clean Room, 3. ด้าน เจาะและระเบิด หิน, แร่, 4. ด้านออกแบบใบจักรเรือประมงน้ำตื้น เรือหางยาว

Resume

Img

Researcher

นางสาว วลีพรรณ กันเนื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมเครื่องกล

Resume

1234