Search Result of "การสุก"

About 589 results
Img

งานวิจัย

อาการสุกไม่สม่ำเสมอในทุเรียน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Asian Development Bank (ADB-PHT)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาขนมขบเคี้ยวชนิดสุกพองทันที (Direct Expansion) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณอรุณี เพียรทวีรัชต์)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่13 (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส. อภิญญา วิสุทธิอมรกุล.

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

กระบวนการผลิตข้าวนึ่งหุงสุกแช่เยือกแข็ง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิทชนิดอ่อนตัว (Retort Pouch) (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

แหล่งทุน:บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากเนื้อยอสุกเพื่อบรรจุลงในฝา I-Cap (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

แหล่งทุน:บริษัท โกลด์ออนดิ จำกัด

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ธนพัฒน์ สุกแสงศรี

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
12345678910...