Search Result of "การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์"

About 17 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญาของเด็กชั้นอนุบาล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิดและความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ธรณีพิบัติภัย โดยการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน:Imgกนกวรรณ แปงใจ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgกฤษณ์ วันอินทร์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวเรื่อง:การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้

Img

Researcher

นางสาว ศิริพร เครือทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์ศึกษา, สะเต็มศึกษา

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Jeerawan Ketsing, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อพัฒนาการด้านการคิดและสติปํญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่อง การรับรู้ และตอบสนองโดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบ 5Es

ผู้เขียน:ImgPraputsorn BOONTHAVEEKULSAWAS

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกุล (ผู้พัฒน์), อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher Professional Development), การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry), สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education), การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research), การจัดการเรียนรู้ชีววิทยา (Teaching and learning biology), สะเต็มศึกษา (STEM education)

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การส่งเสริมแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณในเรื่อง การตอบสนองของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน:ImgArtitaya JITUAFUA

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนวิทยาศาสตร์ การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปฐมวัยศึกษา เด็กพิเศษ , วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย , STEM , ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเรียนฟิสิกส์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการเรียนผ่านบริบท, การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์, การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรุ้ กิจกรรมปฏิบัติการและการประเมินเพื่อพัฒนาในคณิตศาสตร์

Resume