Search Result of "การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)"

About 11 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินค่าความชื้นในดิน โดยใช้ดัชนีพืชพรรณ บริเวณไร่มันสำปะหลัง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgขนิษฐา สุทธิบริบาล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgปิยพงษ์ ทองดีนอก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของป่าไม้ ด้วยเทคนิคการสำรวจระยะไกล บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จังหวัดตาก

ผู้เขียน:Imgสุขี บุญสร้าง

ประธานกรรมการ:Imgวันชัย อรุณประภารัตน์

กรรมการร่วม:Imgดร.ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประมาณมลพิษอากาศในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-5TM

ผู้เขียน:Imgพงษ์เทพ ผลประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgกิตติพจน์ เพิ่มพูล*

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพื้นที่น้ำท่วมของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:ImgYada KOTHAM

ประธานกรรมการ:Imgดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgพุธชพล สุวรรณชัย, Imgดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย กำจัด รื่นเริงดี

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

นางสาว มณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การป่าไม้ในเมืองและการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง Urban Forestry, สิ่งแวดล้อมในเขตเมือง & ภูมิอากาศจุลภาค, การจัดการลุ่มน้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing), ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS), การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Management), การจัดการพื้นที่อนุรักษ์ (Protected Area Managemet), ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA)

Resume

Img

Researcher

ดร. วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Remote sensing , GIS, Intelligent Transportation system, Asphalt Pavement, Computer programming and 3D model

Resume

Img

Researcher

ดร. เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการน้ำ, อุทกวิทยา, การชลประทานและระบายน้ำ, แบบจำลองคอมพิวเตอร์, อุทกสารสนเทศ, GIS, Remote sensing

Resume

Img

Researcher

ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า , สรีรวิทยาไม้ยืนต้น , การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้

Resume

Img

Researcher

นาย เดชา ดวงนามล

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาป่าชายเลนและการจัดการ, การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ชายฝั่ง, ความหลากหลายทางชีวภาพ

Resume