Search Result of "การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)"

About 11 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประมาณหาปริมาณเชื้อเพลิงในป่าเต็งรัง บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน ด้วยเทคนิคการสำรวจระยะไกล

ผู้เขียน:Imgละดายุ วงศ์สถาน

ประธานกรรมการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชารอง:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของป่าไม้ ด้วยเทคนิคการสำรวจระยะไกล บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จังหวัดตาก

ผู้เขียน:Imgสุขี บุญสร้าง

ประธานกรรมการ:Imgวันชัย อรุณประภารัตน์

กรรมการร่วม:Imgดร.ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประมาณมลพิษอากาศในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-5TM

ผู้เขียน:Imgพงษ์เทพ ผลประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgกิตติพจน์ เพิ่มพูล*

Img

Researcher

นาย เดชา ดวงนามล

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาป่าชายเลนและการจัดการ, การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ชายฝั่ง, ความหลากหลายทางชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า , สรีรวิทยาไม้ยืนต้น , การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการสำรวจระยะไกลประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในหน่วยจัดการแม่หวดของป่าสาธิตแม่งาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ

ประธานกรรมการ:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชาเอก:Imgสุระ พัฒนเกียรติ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน)

หัวเรื่อง:การประเมินชีวภาพของป่าชายเลนในท้องที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกำจัด รื่นเริงดี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเดชา ดวงนามล, Imgดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

หัวเรื่อง:(ลบ)การประเมินมวลชีวภาพของป่าชายเลนในท้องที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนองด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเดชา ดวงนามล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์

Img

Researcher

นาย กำจัด รื่นเริงดี

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

นางสาว มณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การป่าไม้ในเมืองและการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง Urban Forestry, สิ่งแวดล้อมในเขตเมือง & ภูมิอากาศจุลภาค, การจัดการลุ่มน้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing), ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS), การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Management), การจัดการพื้นที่อนุรักษ์ (Protected Area Managemet), ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA)

Resume