Search Result of "การสำรวจดิน"

About 20 results
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : การสำรวจดินเพื่อการอนุรักษ์ดิน)

ผู้เขียน:Imgสุพิศ จินดาวณิค

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

เมื่อพวกเราออกไปสำรวจและทำแผนทีดินกันในต่างจังหวัดนั้นมักจะมีผู้ชอบมาถามอยู่เสมอ ๆ ว่า “พวกคุณมาทำอะไรกันนี่” ครั้นเราตอบไปว่า “เรากำลังสำรวจดินกันอยู่” เขาก็อาจถามต่อไปอีกว่า “จะสำรวจเอาไปทำไมกันนะ” ตอนนี้พวกเราก็มีโอกาสบอกเล่าให้เขาเข้าใจถึงงานและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการสำรวจดิน แล้วเขาก็พลอยได้รับรู้ศิลปะวิทยาการ ทางอนุรักษ์ดินและน้ำ (soil and water conservation) ไปในตัวด้วย

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 002, Issue 1, Jan 62 - Jan 62, Page 31 - 38 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ฐานข้อมูลการสำรวจดินทางวิศวกรรม โดยวิธีระบบสาร สนเทศทางภูมิศาสตร์

ผู้เขียน:Imgคมกริช บิดร

ประธานกรรมการ:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ตระกูล อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพร ประคองเก็บ, อาจารย์, Imgดร.ณัฐพล จิตมาตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สถานภาพการเสื่อมโทรมของดินในพื้นที่ขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgนครินทร์ สบประสงค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะดินและปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตพืชในพื้นที่แปลงทดลองของสถานี/ศูนย์ของมูลนิธิโครงการหลวง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ณัฐพร ประคองเก็บ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย จิรวัฒน์ พุ่มเพชร

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, การสำรวจดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. สิรัญญา ทองชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์เสถียรภาพ, การประยุกต์ใช้ทฤษฏีความน่าจะเป็น , การประเมิณความเสี่ยง

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีวธรณีเคมีของดิน, เคมีดิน, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจดิน, การกำเนิดและจำแนกดิน

Resume

Img

Researcher

นาย รฐนนท์ เจริญชาศรี

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การกำเนิดจำแนกดิน, การวางแผนการใช้ที่ดิน, แร่วิทยาในดิน, GIS for soil resources

Resume

Img

Researcher

นางสาว อัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:แร่ในดิน Soil Mineralogy , เคมีของดิน, การกำเนิดดิน, Soil Genesis and Classification

Resume

Img

Researcher

ดร. อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย, การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี, โรคของมันสำปะหลัง และข้าว

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐพล จิตมาตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การกำเนิดและจำแนกดิน แร่ในดิน/คุณภาพดินเพื่อการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

นาย เอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การอนุรักษ์และการจัดการดิน, การใช้ที่ดิน, แร่วิทยาของดิน, การสำรวจจำแนกดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume