Search Result of "การสังเคราะห์แสง"

About 222 results
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาการสังเคราะห์แสงของฝ้าย (1994)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:European Economic Community STD-III

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาการสังเคราะห์แสงของฝ้าย (1995)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:European Economic Community STD-III

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของสบู่ดำในฤดูฝนและฤดูหนาว (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สรีรวิทยาของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในการผลิตไฮโดรเจน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgวิลาวัลย์ ชาญณรงค์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้้อน สถาบันวิทยาการขั้นสูง แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ)

Img
12345678910...