Search Result of "การสอบ"

About 260 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสอบัติเชิงหน้าที่ของกลิ่นหอมจากสารสกัดกลิ่นรสต้มยำ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ระบบข้อสอบออนไลน์สำหรับสอบวัดผลจบการศึกษาด้วยเทคนิคสุ่มตามระดับความยาก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทีปกร ศิริวรรณ, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำร่างมาตรฐานการตามสอบและกระบวนการพัฒนาความสามารถตามสอบ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ต้นทุนการตามสอบสินค้าในอุตสาหกรรมเกษตร (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาแบบจำลอง SENSWAT-URBS เพื่อการสอบเทียบแบบอัตโนมัติ (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

12345678910...