Search Result of "การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้"

About 15 results
Img
Img

งานวิจัย

โมเดลเชิงสาเหตุการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์สูงในโครงการ TIMSS 2011 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิจัย คณะศึกษาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 20 (วทร. 20)

หัวเรื่อง:การส่งเสริมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ของครูวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบร่วมมือ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิดและเจตคติต่อวิชาเคมีเรื่อง เคมีอินทรีย์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

ผู้เขียน:Imgนันทยา ศรีขาว

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:กรณีศึกษาความเข้าใจและการปฏิบัติของครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

Img

Researcher

ดร. จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher Professional Development), การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry), สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education), การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research), การจัดการเรียนรู้ชีววิทยา (Teaching and learning biology), สะเต็มศึกษา (STEM education)

Resume

Img

Researcher

ดร. วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถิติ การวัดและประเมินผล การวิจัย ทางการศึกษา

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ขั้นผสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยจัดกิจกรรมแบบแนะแนวทาง และไม่แนะแนวทาง

ผู้เขียน:Imgสัญญารัก ปรางทอง

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวยุพา วีระไวทยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางบริบูรณ์สุข บัญชรเทวกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการจัดการเรียนรู้เรื่อง สารละลายกรด-เบส โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คำถามและผังมโนคติ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้เขียน:Imgสุริสา ไวแสน

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศุภกิจ อาชีวะวานิช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิดเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงและมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้งของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้เขียน:Imgอังคณา ปัทมพงศา

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีการบ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้เขียน:Imgทัศนี พุฒนอก

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรียา บุญญสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection