Search Result of "การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้โมเดลซิปปาเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินของนิสิตภาคปกติ สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางณัฐินี ชุติมันตพงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img

Researcher

ดร. วราพรรณ อภิศุภะโชค, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการสารนิเทศ, วารสารอิเล็กทรอนิกส์, การสืบค้นสารนิเทศ, การจัดการความรู้

Resume