Search Result of "การสอนแบบผสมผสาน"

About 11 results
Img

งานวิจัย

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อการพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (2017)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Pitsamai Hanmongkolpipat, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

ที่มา:ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อการพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารศรีปทุมปริทัศน์ฉบับวิทย์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

Img

ที่มา:กาประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีประทุม ครังที่ 7 ประจำปี 2555 เรื่อง "ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

หัวเรื่อง:เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

Img

Researcher

นาง พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สถิติวิเคราะห์

Resume