Search Result of "การสอนภาษาอังกฤษ"

About 85 results
Img

งานวิจัย

ประสิทธิผลด้านโครงสร้างประโยคและด้านคำศัพท์จากการใช้เพลงภาษาอังกฤษในการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชดาวรรณ คงสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ (2016)

หัวหน้าโครงการ:อ.ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มาลินี ประพิณวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgอ.ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน: บทเรียนจากประเทศเวียดนาม (2018)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม, Imgดร.อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะศัพท์ภาษาอังกฤษ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

สมรรถนะทางวัฒนธรรม: ความเชื่อและการปฏิบัติของครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาลินี ประพิณวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสาขาหลักสูตรและการสอน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การาตลาดสำหรับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในกรุงเทพมหานคร (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

นาย ขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษาอังกฤษ Teaching English, เทคนิคการสอน Technique for teaching English, การใช้เว็บไซต์ในการสอนภาษาอังกฤษ Web-based Learning, knowledge management, Training , ค่ายภาษาอังกฤษ, Action research, วิจัยในชั้นเรียน

Resume

12345