Search Result of "การสอนภาษาอังกฤษ"

About 88 results
Img

งานวิจัย

สมรรถนะทางวัฒนธรรม: ความเชื่อและการปฏิบัติของครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาลินี ประพิณวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสาขาหลักสูตรและการสอน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะศัพท์ภาษาอังกฤษ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

ความพร้อมของครูในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศสำหรับครูสังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูสังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Img

งานวิจัย

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน: บทเรียนจากประเทศเวียดนาม (2018)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิผลด้านโครงสร้างประโยคและด้านคำศัพท์จากการใช้เพลงภาษาอังกฤษในการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชดาวรรณ คงสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ (2016)

หัวหน้าโครงการ:อ.ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มาลินี ประพิณวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgอ.ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345