Search Result of "การสอน"

About 3775 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

รูปแบบการนิเทศนิสิตฝึกสอน: การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและการเป็นพี่เลี้ยงนิสิตฝึกสอน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สอนวิทยาศาสตร์อย่างที่วิทยาศาสตร์เป็น (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Pongprapan Pongsophon, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

หัวเรื่อง:การสืบเสาะที่เน้นการสะท้อนความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตฝึกสอนวิทยาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต

หัวเรื่อง:การพัฒนาสื่อแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีและวิธีการ"การเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์"

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการผลิตนักวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (วพว.))

หัวเรื่อง:Fifth-year student teachers'classroom action research during thier field exeperience

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หัวเรื่อง:การประยุกต์เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลสำหรับการพยากรณ์การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา

หัวหน้าโครงการ:Imgกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

หัวเรื่อง:การออกแบบและปรับปรุงแถบช่องว่างพลังงานของเพอรอฟสไกต์ออกไซด์เพื่อการผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในย่านที่ตามองเห็น: ทฤษฎีและการคำนวณ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบแผนการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

12345678910...