Search Result of "การสร้างแบรนด์"

About 10 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแบรนด์โรงเรียนเอกชน

ผู้เขียน:Imgจุมพล รามล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วินัย ดำสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgกานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากไหมอีรี่และการสร้างแบรนด์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย สุเมธ ชัยไธสง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การประชาสัมพันธ์ , สื่อมวลชนกับสังคม, การจัดการการท่องเที่ยว

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Investment , Mutual Fund, Business Finance, Fin Tech Startup

Resume

Img

Researcher

ดร. เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม, การจัดการนวัตกรรม, การตลาด

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Human Resource Management; Human Resource Development; Organizational Development

Resume

Img

Researcher

ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:แนวทางการผลิตแบบ Mass Customization เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม, การสร้างแบรนด์แฟชั่น, การวางแผนและการจัดการสินค้าแฟชั่น, การออกแบบแฟชั่น, การคาดการณ์แนวโน้มแฟชั่น

Resume