Search Result of "การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์"

About 14 results
Img

งานวิจัย

การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิภา โชคสัจจะวาที, Imgดร.รุจ วัลยะเสวี, Imgนายทอม รอส

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของภาวะสมดุลของแคลเซียมและกระบวนการปรับกระดูก (2010)

หัวหน้าโครงการ:ชนม์ทิตา รัตนกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgชนม์ทิตา รัตนกุล, Imgวรรณภา คุณพสุเรือง, Imgสหัทยา รัตนะมงคลกุล

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงของเชื้อก่อโรค Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมารการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับปฏิกรณ์ก๊าซ-ลิฟท์

ผู้เขียน:Imgกนกวรรณ ง้าวสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมาน เจริญกิจพูลผล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบกลไกนิวแมติก โดยใช้นิวรัลเนตเวิร์ก

ผู้เขียน:Imgกัลยวีร์ มนต์เทวัญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนาย สมบัติเชิงกลของพลาสติกชีวฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวเรื่อง:การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของภาวะสมดุลของแคลเซียมและกระบวนการปรับกระดูก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย เชฏฐ์ สาทรกิจ

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยลักษณ์พืช นิเวศสรีรวิทยา , การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์, การแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ ในระดับแปลง

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการแยกบิวทานอลจากน้ำหมักโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายร่วมกับการแยกด้วยเมมเบรน

ผู้เขียน:Imgปรียชาติ จันทโชติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSinsupha Chuichulcherm, Imgรวิพิมพ์ ฉวีสุข

กรรมการวิชารอง:Imgเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายการอยู่รอดและการเจริญของวิบริโอ พาราเฮโมไลติคัสกุ้งขาวแปรรูป

ผู้เขียน:Imgอริสรา บุณยะวันตัง

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์, การจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, พลวัตของระบบไฟฟ้ากำลังและการควบคุม, พลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟ้าและการควบคุม, เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง, การออกแบบระบบไฟฟ้า

Resume