Search Result of "การสร้างมูลค่าเพิ่ม"

About 202 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ำมันปาล์ม (2003)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sawitri Chuntranuluck, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด, Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (Value Added) กลุ่มที่ 2 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

แหล่งทุน:กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้สูตรอาหารสมุนไพร(VTF)ในการผลิตนมอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรเจ้าของฟาร์มโคนมขนาดเล็ก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากข้าวในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (10)

Img
Img
12345678910...