Search Result of "การสร้างมูลค่า"

About 55 results
Img

การประชุมวิชาการ

การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรไทย (2006)

ผู้แต่ง:ImgMr.Somporn Isvilanonda, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การสร้างมูลค่าของกากตะกอนน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการประเมินผลกระทบและผลประโยชน์ของการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวพร ผาสุก, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอรญา ศรีอนันต์, Imgนางสาวนัยนา เขียวเจริญ, Imgนิศารัตน์ ดาราวิโรจน์, Imgเมรดี อินอ่อน, Imgสุปรียา แซ่ลี้

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างมูลค่าของกากตะกอนน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท ยูนิลิเวอร์ไทยโอลดิ้งส์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรไทย

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าจากการให้บริการของรถไฟไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การสร้างมูลค่าของกากตะกอนน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคเพื่อผลิตแอลกอฮอล์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

123