Search Result of "การสร้างข้อสอบ"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. วัณณนา สุนทรนฤรังษี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์การสร้างข้อสอบ

Resume

Img

Researcher

นาง อรวรรณ์ ทองเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษาไทย

Resume