Search Result of "การสร้าง"

About 5306 results
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลบุคลากรผู้สร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ ประจำปี 2559 (2016)

นักวิจัย:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

Doner:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมและเสวนาผลงานวิชาการ/วิจัยด้านการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์. สมาคมการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์แห่งประเทศไทย (สบจท.).

หัวเรื่อง:การจัดการสินค้าคงคลังแบบหนึ่งผู้ซื้อ หนึ่งผู้ขาย ในนโยบายที่ผู้ขายเป็นผู้จัดการสินค้าคงคลัง

Img

ที่มา:การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553 "การสร้างแบบจำลองเพื่อไทยเข้มแข็ง"

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทมเพลทสำหรับสร้างแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์เครือข่ายระบบห่วงโซ่อุปทาน

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่าน แผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (สอส.)

หัวเรื่อง:โครงการสร้างเสริมสุขภาพการศึกษาวิจัยสถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, Imgนางสาวศิริพร ตันจอ, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, Imgนางสาววาสนา นาราศรี, Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม, Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสสมุนไพรไทยสำหรับการเตรียมอาหารลดโซเดียม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสสมุนไพรไทยสำหรับการเตรียมอาหารลดโซเดียม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสสมุนไพรไทยสำหรับการเตรียมอาหารลดโซเดียม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการใช้จักรยานและการเดินเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครือข่ายผู้นำชุมชนและสถานศึกษาในการสร้างเสริมชุมชนใช้รถใช้ถนนปลอดภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการผลิตเครื่องดื่มลดนำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผักและสมุนไพรสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 3-15 ปี ภายใต้ แผนงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม, Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส)และสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกแบบวงจรด้วยยางยืดที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นาทรพี ผลใหญ่, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการควบคุมและป้องกันโภชนาการเกินในเด็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยจัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชากรวัยทำงานในองค์กรภาคเอกชนของประเทศไทย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสมบัติ เกษมล้นนภา, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์ในรายวิชาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...