Search Result of "การสร้าง"

About 5483 results
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลบุคลากรผู้สร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ ประจำปี 2559 (2016)

นักวิจัย:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

Doner:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่าน แผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (สอส.)

หัวเรื่อง:โครงการสร้างเสริมสุขภาพการศึกษาวิจัยสถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553 "การสร้างแบบจำลองเพื่อไทยเข้มแข็ง"

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทมเพลทสำหรับสร้างแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์เครือข่ายระบบห่วงโซ่อุปทาน

Img

ที่มา:การประชุมและเสวนาผลงานวิชาการ/วิจัยด้านการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์. สมาคมการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์แห่งประเทศไทย (สบจท.).

หัวเรื่อง:การจัดการสินค้าคงคลังแบบหนึ่งผู้ซื้อ หนึ่งผู้ขาย ในนโยบายที่ผู้ขายเป็นผู้จัดการสินค้าคงคลัง

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:การบูรณาการจิตตปัญญาศึกษาในวิชาวิธีวิจัยทางพลศึกษา เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรม ในการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันของนิสิตอย่างมีความสุข

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส)และสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยจัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชากรวัยทำงานในองค์กรภาคเอกชนของประเทศไทย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสมบัติ เกษมล้นนภา, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, Imgนางสาวศิริพร ตันจอ, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, Imgนางสาววาสนา นาราศรี, Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม, Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสสมุนไพรไทยสำหรับการเตรียมอาหารลดโซเดียม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสสมุนไพรไทยสำหรับการเตรียมอาหารลดโซเดียม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสสมุนไพรไทยสำหรับการเตรียมอาหารลดโซเดียม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

Img

ที่มา:สำหนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมประเมินผลสมรรถภาพทางกายด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กไทยอายุ 4-6 ปี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทวัน เทียนแก้ว, อาจารย์, Imgนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกระบวนการกิจกรรมการเรียนรู้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

12345678910...