Search Result of "การศึกษานอกระบบ"

About 44 results
Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

หัวเรื่อง:การออกข้อสอบภาคความรู้ (Knowledge) การประเมินยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กศน.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบทดสอบระดับการศึกษาแห่งชาติของการศึกษานอกระบบ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบทดสอบระดับการศึกษาแห่งชาติของการศึกษานอกระบบ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กศน.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความพร้อมของครูในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศสำหรับครูสังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูสังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์

แหล่งทุน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (5)

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ภัทรา วยาจุต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษานอกระบบ, การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต, การพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ

Resume

123