Search Result of "การศึกษานอกระบบ"

About 38 results
Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

หัวเรื่อง:การออกข้อสอบภาคความรู้ (Knowledge) การประเมินยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กศน.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบทดสอบระดับการศึกษาแห่งชาติของการศึกษานอกระบบ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบทดสอบระดับการศึกษาแห่งชาติของการศึกษานอกระบบ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กศน.)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์

แหล่งทุน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (5)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาตลอดชีวิต, การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, การฝึกอบรม, การวิจัยทางสังคมศาสตร์, การศึกษาผู้ใหญ่, การศึกษาและการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

Resume

Img

Researcher

ดร. สถิดาพร คำสด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Adult Education, Non-formal, Informal Education, Adult Learning

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Img

Researcher

ดร. ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาผู้ใหญ่, การศึกษาต่อเนื่อง, การศึกษานอกระบบ

Resume

12