Search Result of "การศึกษาตามอัธยาศัย"

About 25 results
Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรสู่การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาคร ชินวงค์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเพิ่ม สุรักษา, Imgนายนพสิทธิ์ ล่องจ้า

แหล่งทุน:มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองทุนระเบียบ คุณะเกษม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูสังกัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างสรรค์ผลงาน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาวิชาการหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของครูสังกัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย

Img
Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองทุนระเบียบ คุณะเกษม

หัวเรื่อง:การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรสู่การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาคร ชินวงค์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเพิ่ม สุรักษา, Imgนายนพสิทธิ์ ล่องจ้า

Img

ที่มา:สถบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนากลยุทธ์การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นจิ๋วด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรฉัตร สุปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยภาพโปสเตอร์แผ่นพับและนิตยสารด้านสุขภาพในสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgจตุรวิทย์ พิมพ์ทอง

ประธานกรรมการ:Imgนายสมมารถ ชื่นอิ่ม, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สมรรถนะครู กศน. ตำบล ในการสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงาน สังกัดสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ, อาจารย์, Imgดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการบริการแนะแนวของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgSuree PICHALEE

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมภพ สุวรรณรัฐ, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, ImgShana Wannoon

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นในการเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgภิญญาพัชญ์ ภาคย์พิริยะกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมภพ สุวรรณรัฐ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบเทคนิคกลุ่มศึกษาค้นคว้าที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมวดวิชาพัฒนาอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตลาดกระบัง

ผู้เขียน:Imgนุชศรา ทับทิมพราย

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย เพิ่ม สุรักษา

ที่ทำงาน:ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ฝึกอบรม

Resume

Img

Researcher

นาย นพสิทธิ์ ล่องจ้า

ที่ทำงาน:ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การถ่ายภาพ

Resume

12