Search Result of "การศึกษาความเป็นพิษ"

About 40 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง และฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV จากเลือดจระเข้ (2012)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร. อรุณพร อฐรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร. อรุณพร อฐรัตน์, Imgอ. ศรีโสภา เรืองหนู

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังของฟูซารินอน-เอ็กซ์ในหนูทดลอง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, ImgProf. Dr. Susumu Kumagai, ImgProf.Dr. Mayumi Ishizuka

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากเปลือก เนื้อ และเม็ดแก้วมังกรพันธุ์สีแดงต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ Caco-2 (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นพิษของเชื้อราควบคุมผักตบชวา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นพิษและตำแหน่งยีนที่เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์ลำดับจีโนมของเชื้อรา Myrothecium roridum (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นพิษของน้ำมันสบู่ดำโดยการดูดซับ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นพิษและการลดพิษของเมล็ดและน้ำมันสบู่ดำโดยใช้ความร้อนและสารเคมี

12