Search Result of "การศึกษา"

About 21367 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวเรื่อง:โครงการวิจัย รูปแบบการสร้างนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม สร้างทรัพย์สินทางปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มวิจัยทางการศึกษาสำนักพัฒนานวัตกรมการจัดการทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังทรัพยากรการเรียนรู้ตามโครงการวิจัยพัฒนาเว็บไซด์คลังทรัพยากรการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หัวเรื่อง:รูปแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อเสริมสร้างลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตวิชาชีพครู

Img

ที่มา:สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการเทียบโอนความรู้ของประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบบริหารจัดการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงการศึกษาและวิจัยของฝรั่งเศส โดยสถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

หัวเรื่อง:Valorization of stabilized and recycled natural rubber (NR) and blends of NR/hydrogenated acrylonitrile butadienne rubber (HNBR) through their adhesive and frictional properties

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป, Imgดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ ๑๕ เรื่อง "การศึกษาเพื่ออนาคตของประเทศไทย"

หัวเรื่อง:การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

Img

ที่มา:การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง "การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย"

หัวเรื่อง:การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ ๑๕ เรื่อง "การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย" (2013)

ผลงาน:การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

นักวิจัย: Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์ Imgดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.พัชรา วาณิชวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์ Imgผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ Imgรศ.ดร.วรรณ๊ แกมเกตุ

Doner:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการศึกษา ปี 2552 ประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา (2009)

ผลงาน:แบบจำลองเครื่องวัดอัตราการใช้ออกซิเจนในหนูขาวเล็กโดยทางอ้อม

นักวิจัย: Imgนางชูศรี ศรีเพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgผศ.สพ.ญ.ยุวดี คงภิรมย์

Doner:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Img

ที่มา:การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 15 เรื่อง "การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย"

หัวเรื่อง:การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

Img
Img
Img
Img
12345678910...