Search Result of "การวิเคราะห์แผนภุมิวิวัฒนาการ"

About 4 results
Img

Researcher

ดร. อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computational Biology

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีวสารสนเทศ และโปรตีโอมิกส์ของแบคทีเรีย (Bioinformatics & Microbial Proteomics), ชีววิทยาของสัตว์จำพวกหอย(Biology of Mollusc)

Resume

Img

Researcher

ดร. อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์ประชากร , พันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

Resume