Search Result of "การวิเคราะห์แนวนโยบาย"

About 5 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลผลงานดีเด่นระดับชาติ (National Outstanding Awards) ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (2018)

ผลงาน:การวิเคราะห์แนวนโยบายเพื่อการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวของประเทศไทย

นักวิจัย: Imgลักษมณ ปีตานนท์ชัย Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์ Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Img

งานวิจัย

ศักยภาพทางเศรษฐกิจสังคมของการผลิตอ้อยในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย ศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การผลิต

Resume

Img

Researcher

ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่สูง, การประยุกต์แบบจำลอง Multi-Agent System เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน, การประยุกต์แบบจำลอง Positive Mathematical Programming เพื่อการวิเคราะห์นโยบาย, การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการโดยใช้แบบจำลอง Linear Programming

Resume