Search Result of "การวิเคราะห์อรรถลักษณ์"

About 10 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัจนปฏิบัติศาสตร์(Pragmatics), ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ (ethnolinguistics), ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Linguistics)

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การศึกษาความหมายของชื่อกระเจี๊ยบ (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Umaporn Sungkaman, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาความหมายของชื่อกระเจี๊ยบ (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของคำที่มีความหมายเกี่ยวกับมนุษย์จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

ผู้เขียน:Imgนันทวรรณ พงศ์สุพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมาน แก้วเรือง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การขยายหน้าที่ และความหมายของคำว่า "ตัว" ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึง พ.ศ.๒๕๕๑

ผู้เขียน:Imgเมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอุดม วิโรตม์สิกขดิตถ์

Img

ที่มา:มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความหมายของชื่อกระเจี๊ยบ